YouMart

ແພັກເກັດ

Silver

1 ສາຂາ

5 ຜູ້ໃຊ້

ບໍ່ຈຳກັດ ຜະລິດຕະພັນ

ບໍ່ຈຳກັດ ໃບເກັບເງິນ

ຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດ

ໂມດູນບໍລິຫານວຽກ

ໂມດູນຜະລິດ

ໂມດູນຄູ້ມຄອງໂຄງການ

ໂມດູນການສ້ອມແປງ

14 ວັນທົດລອງ

2900.0000 / 1 ປີ

Golden

3 ສາຂາ

9 ຜູ້ໃຊ້

ບໍ່ຈຳກັດ ຜະລິດຕະພັນ

ບໍ່ຈຳກັດ ໃບເກັບເງິນ

ຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດ

ໂມດູນບໍລິຫານວຽກ

ໂມດູນຜະລິດ

ໂມດູນຄູ້ມຄອງໂຄງການ

ໂມດູນການສ້ອມແປງ

14 ວັນທົດລອງ

6900.0000 / 1 ປີ

Diamond

5 ສາຂາ

15 ຜູ້ໃຊ້

ບໍ່ຈຳກັດ ຜະລິດຕະພັນ

ບໍ່ຈຳກັດ ໃບເກັບເງິນ

ຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດ

ໂມດູນບໍລິຫານວຽກ

ໂມດູນຜະລິດ

ໂມດູນຄູ້ມຄອງໂຄງການ

ໂມດູນການສ້ອມແປງ

14 ວັນທົດລອງ

12900.0000 / 1 ປີ

ໃຊ້ອອນລາຍບໍ່ມີຄ່າລາຍປີ 1

1 ສາຂາ

6 ຜູ້ໃຊ້

ບໍ່ຈຳກັດ ຜະລິດຕະພັນ

ບໍ່ຈຳກັດ ໃບເກັບເງິນ

ຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດ

ໂມດູນບໍລິຫານວຽກ

ໂມດູນຜະລິດ

ໂມດູນຄູ້ມຄອງໂຄງການ

ໂມດູນການສ້ອມແປງ

14 ວັນທົດລອງ

12900.0000 / 50 ປີ

ໃຊ້ອອນລາຍບໍ່ມີຄ່າລາຍປີ 2

2 ສາຂາ

9 ຜູ້ໃຊ້

ບໍ່ຈຳກັດ ຜະລິດຕະພັນ

ບໍ່ຈຳກັດ ໃບເກັບເງິນ

ຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດ

ໂມດູນບໍລິຫານວຽກ

ໂມດູນຜະລິດ

ໂມດູນຄູ້ມຄອງໂຄງການ

ໂມດູນການສ້ອມແປງ

14 ວັນທົດລອງ

18900.0000 / 50 ປີ

ໃຊ້ອອນລາຍບໍ່ມີຄ່າລາຍປີ 3

3 ສາຂາ

15 ຜູ້ໃຊ້

ບໍ່ຈຳກັດ ຜະລິດຕະພັນ

ບໍ່ຈຳກັດ ໃບເກັບເງິນ

ຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດ

ໂມດູນບໍລິຫານວຽກ

ໂມດູນຜະລິດ

ໂມດູນຄູ້ມຄອງໂຄງການ

ໂມດູນການສ້ອມແປງ

14 ວັນທົດລອງ

24900.0000 / 50 ປີ